مركز مشاوره و خدمات روانشناختی گلستان زندگی | مركز مشاوره و خدمات روانشناختی گلستان زندگی

ارتباط شخصیت با نحوه ی راه رفتن

 ارئه شده است این فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است که افراد Non verbal Behavior در مطالع های که در ژورنال

پرخاشگر را می توان از روی نحوه ی راه رفتنشان شناسایی کرد. پژوهشگران برای بررسی این فرضیه از فناوری تصویر برداری استفاده کرده اند که نوع راه رفتن یک گروه 29 نفری را روی تردمیل ثبت و تحلیل کردند. از طرفی دیگر یه واسطه اجرای تست شخصیت 5 متغیر اصلی شخصیت و آیتم پرخاشگری را در آزمودنی ها بررسی کردند و دریافتند آنهایی که در تست پرخاشگری نمره بالاتری کسب کردند حرکات طبیعی بدنشان موقع راه رفتن نسبت به افراد عادی غلیظ تر و با آب و تاب بیشتری است. این بخشی از اولین شواهد تجربی است که ویژگی های شخصیتی را در حرکت از نوع راه رفتن نشان می دهد.