مركز مشاوره و خدمات روانشناختی گلستان زندگی | مركز مشاوره و خدمات روانشناختی گلستان زندگی

ارتباط

نوجوانان سالم تر با والدین عاشق تر

بر اساس پژوهشی که در روانشناسی سلامت صورت گرفته فرض بر این است که هر چه والدین ارتباط عاشقانه تری با فرزندان خود داشته باشند می توانند از آنها هر چه بیشتر در مقابل تاثیر نامطلوب استرس های روزمره زندگی محافظت کنند.